groot op lokaal niveau

Login

Voor de gemeente

De vraag naar zorg en ondersteuning neemt toe. Tegelijkertijd wordt de zorg duurder en de overheid verwacht dat de burger zelf zijn verantwoordelijkheid neemt en actief deelneemt aan de maatschappij. Het internet is bij uitstek hét middel om mogelijkheden te creëren om de verbinding te leggen en zorgen dat burgers elkaar op de juiste manier kunnen vinden.
 
Het platform Sociaalburgerschap.nl 
De website sociaalburgerschap.nl vervult als online platform de functie van sociaal netwerk op provinciaal-, gemeentelijk- en wijkniveau. Een sociaal netwerk toegespitst op de samenwerking tussen burgers onderling en gericht op burgerparticipatie. 
 
Het online platform maakt het mogelijk voor burgers met een hulpvraag en burgers die hulp willen bieden om met elkaar in contact te komen. Met het online platform komen burgers direct op een laagdrempelige en eenvoudige wijze dichter bij elkaar. Hierbij worden ook juist die burgers, die niet zichtbaar maar wel hulpbehoevend zijn, bereikt. 
 
Waarom dit online platform?
Uit de praktijk blijkt dat burgers elkaar nog niet goed weten te vinden. De mogelijkheden die de huidige moderne middelen bieden worden nog niet optimaal ingezet. Ook zijn diverse instanties nodig om een rol te spelen in de sociale binding tussen burgers. 
 
Het online platform biedt burgers de mogelijkheid om zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te nemen óf te bieden aan anderen, zonder gebruikmaking van de formele betaalde zorg. Als gevolg wordt hiermee een nieuwe, grote groep vrijwilligers aangeboord. Actieve burgers, die zich vrijwillig inzetten om mensen in hun omgeving te helpen met bijvoorbeeld de boodschappen of kleine klusjes in huis. Voor hen een kleine moeite, voor burgers die hulp kunnen gebruiken een groot gebaar. Deze hulp kan slechts van eenmalige aard zijn, maar kan ook uitgroeien tot een langdurige band tussen burgers. 

De voordelen van het online platform op een rij:
 • Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van burgers
 • Burgers worden samengebracht
 • Nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor het werven van vrijwilligers
 • Het verstrekken van informatie op gemeentelijk- en wijkniveau
 • De bevordering van een sociale samenhang
 • Een preventieve, en kostenbesparende werking, waardoor een beroep op de gemeente door de burger niet meer nodig is
 • De aanpak van eenzaamheid
 • Ondersteuning van de kanteling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de transitie van verzorgingsstaat naar participatiestaat
 • Het sneller samenbrengen van de burger met een ondersteuningsvraag en vrijwilligers, zonder tussenkomst van de gemeente en andere zorg/welzijns- organisaties
 • De mogelijkheid voor gemeenten om aan te sluiten bij de huidige maatschappij, welke steeds meer gericht is op de digitale mobiliteit.
 • Promotie van activiteiten door verenigingen
Per gemeente wordt er een apart online platform ingezet met de mogelijkheid voor de gemeente tot uitbreiding of een verdere invulling.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op via info@sociaalburgerschap.nl
of bel ons op 046-30 20 017

Sociaalburgerschap.nl is een initiatief van Stichting Sociaal Burgerschap, zie onze website voor meer informatie www.stichtingsbs.nl

© 2013 Stichting Sociaal Burgerschap, all rechten voorbehouden.